Privacyverklaring

Algemeen
Heeroomdirkschut.nl is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website. Heeroomdirkschut.nl respecteert de privacy van de bezoekers, haar gebruikers en haar geregistreerde gebruikers.

Doeleinden verwerking
Heeroomdirkschut.nl verzamelt en verwerkt via de website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

om gebruikers gelegenheid te geven om contact te maken via het contactformulieren
om geregistreerde gebruikers de gelegenheid te geven het boek Het offer onine te bestellen via Uitgeverij Boekenbent

Verwerkte persoonsgegevens
Heeroomdirkschut.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website ten behoeve van het antwoorden op ingezonden contactformulieren:

Voornaam
Achternaam
E-mail

Heeroomdirkschut.nl publiceert geen contactgegevens van geregistreerde gebruikers op de website, tenzij deze op verzoek zijn van de gebruiker. Heeroomdirkschut.nl verwerkt zakelijke gegevens uitsluitend ten behoeve van administratie en intern gebruik.

Grondslag en belangen van derden
Gebruikers zijn verplicht om bij het invoeren en uploaden van gebruikersinhoud waarin persoonsgegevens van derden voorkomen, de wet en de belangen van die derden in acht te nemen en te respecteren.

Inzage en correctie
Gebruikers hebben het recht om hen betreffende persoonsgegevens in te zien en op verzoek te laten corrigeren. Gebruikers kunnen de betreffende persoonsgegevens per e-mail doorgeven.

Verwijdering
Gebruikers hebben het recht om Heeroomdirkschut.nl te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens die door anderen op de website zijn ingevoerd van de website te verwijderen. In hun verzoek dienen gebruikers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek betrekking heeft. Geregistreerde gebruikers kunnen een verzoek tot verwijdering versturen naar het email adres zoals eerder in dit document gespecificeerd.

Heeroomdirkschut.nl zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Heeroomdirkschut.nl stuurt de bezoeker na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Indien Heeroomdirkschut.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Heeroomdirkschut.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Specificatie
Indien Heeroomdirkschut.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Heeroomdirkschut.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Heeroomdirkschut.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Heeroomdirkschut.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van sessie cookies en van permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Door gebruik te maken van sessie cookies kan Heeroomdirkschut.nl de pagina’s die een bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt en de opties die hij gebruikt bijhouden. Heeroomdirkschut.nl gebruikt deze gegevens om de website gebruikersvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de bezoeker zijn internetbrowser afsluit.

Door gebruik te maken van permanente cookies is de website in staat een bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen. Heeroomdirkschut.nl doet dit om de website beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen. Permanente cookies hebben een geldigheidsduur van 365 dagen en worden na die periode automatisch verwijderd.

De website maakt gebruik van statistiek- en analysepakketten van derden. Deze statistiek- en analysepakketten baseren zich op cookies. De cookies waarop de analysesystemen zich baseren worden geplaatst door de aanbieder van het betreffende analysesysteem zonder tussenkomst van Heeroomdirkschut.nl.

Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

Beveiliging
De persoonsgegevens die via de website worden verzameld en verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Bewaartermijn
Heeroomdirkschut.nl bewaart de op de website gepubliceerde persoonsgegevens/ in beginsel zolang als de gebruiker die de betreffende gegevens heeft ingevoerd of geupload wil behouden. Hieraan is geen termijn verbonden.

Heeroomdirkschut.nl kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u wijzigingen of een klacht doorgeven. Gebruik daarvoor het contactformulier.